domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Budoucnost patří mazaným

Smart metering čili měření chytrými měřidly

Když se zkratuje vedení elektřiny, tluče to, jiskří to a zapaluje to. Když uniká plyn, může to zapálit nebo i vybuchnout. Když uniká voda, nic nejiskří, nic se nezapaluje ani nemůže vybuchnout. Tedy jestli někde voda uniká, až o tolik nejde. Zjistit a odstranit úniky elektřiny a plynu tedy vyžaduje závadu co nejdříve zjistit. Energetici proto zjišťují závady na svých sítích díky inteligentním prvkům vlastně okamžitě a ihned vyrážejí závadu odstranit. Koneckonců proto vodárny na rozdíl od energetiků nemají na servisních autech modré, nýbrž jen oranžové majáčky.

Vodárenství tolik nespěchá, a proto až v podstatě do teď mohlo zůstat v chytrém měření pozadu. Budoucnost však přeje všemu, co je smart čili mazané, chytré a inteligentní. Kromě těch nejmenších vodárny samozřejmě dávno používají telemetrii čili dálkové měření k řízení svých sítí, díky čemuž vědí, kolik vody mají ve vodojemu, kolik vteřinové vody do něj aktuálně přitéká a odtéká, kolik vody aktuálně protéká přes automatickou tlakovou stanici, pod jakým tlakem atd. Ale co dosud prakticky vůbec nemají, jsou data od koncových odběrných míst. Tlak na zvyšování efektivity provozování a k poskytování vyššího komfortu odběratelům nakonec povede i vodárenství k zavádění chytrých vodoměrů.

Představte si tento smart příběh z roku 2047:

Chytrý vodárenský systém z týden trvající série stálých nočních i poledních vteřinových odběrů zjistí indicii na poruchu na vnitřním vodovodu pana Josefa Nováka, nar. 10. června 1967, na odběrném místě Nová ulice 123, Nová Lhota. Chytrý systém automatizovaně zašle kontaktní údaje na zákazníka spřátelené instalatérské společnosti, přičemž přidá informaci, že zákazník v pracovním dni bývá doma kromě cca 45 okolo poledne (kdy asi chodí na oběd někam mimo domov). Tedy instalatér může za zákazníkem vyrazit takřka najisto. Systém zajistil opravu poruchy dříve, než by ji pan Novák zjistil, protože do sklepa, kde se stala, chodí jen příležitostně. Chytrý systém tak ušetřil panu Novákovi mnoho peněz a navíc i starosti se sháněním instalatéra.
Nebo podobný příběh téhož pana Nováka: Vodárny z objemu odběrů vědí, že pan Novák patrně bydlí sám. Jednoho dne zjistí, že za celé dopoledne neodebral ani desetinu litru vody, ač jindy každý den během osmé až desáté z vodovodu odebere zhruba osm až deset litrů vody (ranní káva, spláchnuté WC, zalité květiny apod.), což dosud činil se železnou pravidelností. Vodárenský systém tuto informaci zašle systému zdravotního pojištění, který zjistí, že pan Novák není hospitalizován v nemocnici ani v lázních, tedy tento systém vyšle signál městské polici, aby na místě situaci prověřila. Městská policie najde pana Nováka u něj v bytě v kuchyni nehybného po pádu na zem. Chytrý systém mu zachránil život.

Takto dokonalé sítě všech síťových dodavatelů jednoho dne povedou k »internetu věcí«, mj. k domácnostem řiditelným např. pomocí mobilního telefonu. Než dojedete domů, hodinu předem pustíte topení, pět hodin předem odblokujete přívod vody do domu a pustíte boiler atd. A inteligentní síť sama zjistí, že jedete domů pomaleji, než je plán, takže ohřev vody se automaticky zpomalí. Díky tomu budete odebírat elektrický proud, plyn i vodu jen tehdy, když to budete potřebovat, což povede k jasným úsporám. No nebylo by to skvělé?

V energetice s budováním chytrých sítí již začali déle než před desetiletím. Energetika má situaci jednodušší v tom, že chytré elektroměry jsou napojeny na metalické kabely a dráty elektrické soustavy, tedy data z chytrého elektroměru nepotřebují žádnou jinou síť, aby se dostala k provozovateli distribuční soustavy. Vodovodní potrubí data vést neumí, neb jsou hlavně plastová, tedy pro kontinuální chytré měření s on-line přenosem dat by bylo potřeba, aby odběrné místo bylo vybaveno přenosem dat, např. připojením na mobilní telefonní síť, na internet, nejlépe aby bylo využito již existujícího internetového připojení zákazníka.

Evropská unie odhaduje, že by chytré řízení elektrické soustavy mohlo do budoucna uspořit až 9 % energie. Oficiální odhady toho, kolik by chytré měření mohlo uspořit ve vodárenství, nejsou k dispozici. Přesto se do toho před časem pustili v Brně, Praze a v mikrokregionu Vrchlabí, kde spustili pilotní projekty. V Chrudimi se v r. 2015 pustili do ostrého smart provozu postupným nasazováním chytrých vodoměrů do celé sítě.

Vodoměr s inteligencí

Chytré vodoměry umí vlastně to samé, co ty dosavadní »hloupé« - v zásadě také jen měří vodu. Jenomže na rozdíl od těch hloupých si pamatují, kdy toho kolik naměřily, kterým směrem voda tekla a zda ve vodoměru vůbec byla. A z toho se dá na leccos usuzovat. Z údajů o okamžitém průtoku lze usuzovat na únik vody nebo zavzdušnění potrubí. Vodoměr díky tomu umí poznat manipulaci se sebou samým, díky detekci směru toku vody pozná i to, zda na vnitřní vodovod není nedovoleným způsobem napojen jiný zdroj vody.

Zatímco klasické vodoměry jsou strojem mechanickým, chytré vodoměry jsou kombinací mechanického vodoměru a elektronického odečtu (první generace) nebo se jedná o čistě elektronické vodoměry (druhá generace). Přesnost mechanických vodoměrů se v čase snižuje, neboť plastová kolečka se opotřebují, zejm. je to citelné u rázových odběrů či delších odběrů na hranici kapacity vodoměru. Klasické vodoměry musí jednotlivě fyzicky odečíst vodárenský pracovník, přičemž údaje z číselníku někam ručně zaznamenává (u modernějších vodáren do přenosných elektronických strojků, ale mnohde stále ještě na papírovou odečtovou kartu). To s sebou nese nemalé obtíže, odběratelé nemusejí být doma, při odečtu se stávají chyby atd., odečet jednoho vodoměru je tak záležitost na mnoho minut.

Proti tomu chytré vodoměry samy vysílají signál s potřebnými daty, tedy problémy typu nedostupnost vodoměru a chybovost při odečtu odpadají. Ovšem na rozdíl chytrých elektroměrů jsou chytré vodoměry závislé na bateriích a nejsou-li připojeny k internetu či k mobilní telefonní síti, bohužel neumí přenášet data kontinuálně. Přenos dat v těchto případech tak i nadále závisí na práci vodáren, avšak chytrým vodoměrům postačí, aby se v dosahu několika desítek metrů od nich ocitlo datové sběrné zařízení (např. v projíždějícím autě vodáren). Jeden člověk tak může za den posbírat data od stovek vodoměrů. Vyšším vývojovým krokem je instalovat tato sběrná datová zařízení napevno na objektech vodárenské sítě, kde již nyní existují prvky řízení vodárenské sítě, např. na vodojemech, tlakových stanicích apod., nebo ve spolupráci s provozovateli jiných »utilit« i na sítích jiného druhu, např. na veřejném osvětlení či v trafostanicích apod. Testován je také multiutilitní sběr dat, např. v Praze před několika lety otestovali společný smart sběr dat o spotřebě elektřiny, plynu a vody.

Podrobná data = ztráta soukromí?

Z podrobných dat o odběru vody můžeme do budoucna lépe řídit vodovodní síť, zejm. lépe plánovat výrobu a distribuci vody, lze včasněji odhalovat úniky vody, tj. snížit množství vody nefakturované. Data lze také použít pro hydraulické modelování, k předvídání změn ve spotřebě a v distribuci pitné vody, lépe odhadovat hrozící nedostatek vody v síti, lépe plánovat náhradní zásobování vodou v době havárií apod. Ve vztahu k vodovodní síti má smart metering snad jen samá technická pozitiva. Pozitiva ze smart meteringu mohou plynout i jednotlivým zákazníkům, vodárny mohou zjistit indicie, že v konkrétním odběrném místě dochází k úniku vody, a zákazníka na to upozornit třeba i dříve, než by na to byl přišel sám, a koneckonců i lépe odhadnout, kolik vody díky poruše vnitřního vodovodu uniklo, aniž bylo vypuštěno do kanalizace (tedy o jaký objem zákazníkovi slevit na stočném).

Díky tomu, že s chytrým měřením energetici začali dříve, začali také dříve řešit rizika plynoucí z příliš mnoha podrobných dat o svých zákaznících. Čím víc víme o zákazníkově spotřebě elektřiny, tím víc toho víme o něm samotném. Můžeme odhadnout, zhruba kolik má jeho domácnost členů, kdy obvykle vstávají v pracovních dnech a kdy o víkendech, zda a zhruba v kolika lidech jsou přes den doma, kdy se vracívají z práce, kdy odjeli na dovolenou atd. Zatímco hackerský útok na klasické vodárny je zajímavý nejvýše pro teroristy, kteří by chtěli útočit na vodárenský systém jako takový, např. vyřadit ho z provozu, útok na chytrou vodárnu může být zajímavý pro data individuálních zákazníků, např. pro bytaře, ale i pro legální profese typu pojišťovací agenty a podomní obchodníky vůbec. Na úrovni Evropské unie existuje expertní skupina, která k tématu smart meteringu v energetice v prosinci 2011 vydala dokument, obsahující řadu doporučení mj. v oblasti ochrany soukromí a osobních dat. Na základě toho Evropská komise v březnu 2012 vydala doporučení k přípravám na zavádění systémů chytrého měření. Expertní skupina a Evropská komise společně vyvinuly šablonu pro posuzování opatření v oblasti ochrany osobních údajů při chytrém měření.

Základním principem je sběr dat jen v rozsahu, který co nejméně zasahují do soukromí a co nejméně užívá osobní údaje, přičemž musí být garantována vysoká úroveň tajemství dat a jejich ochrany proti zneužití. Každé technické řešení chytrého měření vyžaduje jiná opatření, všechna přitom musejí respektovat minimální zákonné požadavky, zejm. respekovat principy potřebnosti, oprávněnosti a proporcionality zpracovávání osobních dat. Před spuštěním systému chytrého měření je třeba vyjasnit rozsah sbíraných dat, dobu jejich uchovávání a způsob jejich využívání.

Nutno podtrhnout, že osobním údajem je jakýkoliv údaj, který je možné vztáhnout k určité či určitelné fyzické osobě. Nejedná se tedy jen o identifikační údaje, nýbrž o jakékoliv údaje, které »patří« ke konkrétnímu člověku. Např. údaj o tom, že včera v domě tom a tom odebrali 600 litrů vody, je také osobním údajem. Osobním údajem není údaj, který je anonymní nebo anonymizovaný, např. v domě neznámo kterém v ulici té a té včera odebrali 600 litrů vody, nebo i údaj statistický, např. v ulici té a té včera celkově odebrali 600 litrů vody. Ovšem je-li v ulici na vodovod připojen jen jediný dům, pak úroveň anonymizace musí poskočit o úroveň výše, protože jinak by byla stále zachována možnost individualizace člověka, ke komu tento údaj patří.

Z hlediska soukromí zákazníků jsou nejzajímavějšími tématy, jaké způsoby užití dat budou rutinní (povinné), jak často budou data o měření zaznamenávána a jak často sbírána, rozsah a doba uchovávání osobních dat vč. objemu odběru, přístup k těmto datům (interní, zákazník, třetí osoby) vč. vzdáleného přístupu.

Úřední povinnosti před zahájením chytrého měření

Pro sběr dat o zákaznících, bez ohledu na to, zda se jedná o data z chytrého či hloupého měření, je potřeba od odběratelů předem získat trvale prokazatelný souhlas. Vodárny vedle toho musejí splnit též ohlašovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů a také poučovací povinnosti vůči zákazníkům, jejichž osobní údaje hodlají sbírat a používat. Systém chytrého měření na tom v principu nemusí až tak mnoho změnit, kromě možného rozšíření kategorií a účelů zpracovávání osobních údajů. Záleží na individuálním posouzení konkrétní situace.

6. září 2015
Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.