domů napište mi

Jak na VaK

vodovody a kanalizace - víc než jen potrubí

Projekt Jak na VaK má za cíl přinášet vyvážený a objektivní právně-ekonomický a právně-technický pohled na právo vodovodů a kanalizací. Právo je intelektuální výzva, ne suchá summa paragrafů.

Chystané právní předpisy

Informace o chystaných právních předpisech (nových i novelách stávajících) najdete v článcích o vodárenském právu.

Platné právní předpisy

Platné právní předpisy naleznete rozděleny do následujících oblastí:

Vodárenské právní předpisy

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Vodní právní předpisy

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
 • nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
 • nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
 • vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
 • vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody
 • vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 • vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí
 • vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
 • vyhláška č. 49/2011 Sb., o o vymezení útvarů povrchových vod
 • vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
 • vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
 • vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
 • vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
 • vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • vyhláška č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
 • vyhláška č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 • Právní předpisy o hygieně vody

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • § 100 zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona
 • nařízení vlády č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
 • vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
 • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Právní předpisy o vodních dílech

 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (pozn.: účinnost od 1. ledna 2024)
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon; pozn.: účinnost končí 31. prosince 2023 vč. níže uvedených prováděcích předpisů)
 • vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • Metrologické právní předpisy

 • zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
 • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
 • vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 • vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
 • vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
 • Odpadové právní předpisy

 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
 • vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Právní předpisy o prevenci závažných havárií

 • zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
 • vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
 • vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
 • vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
 • Právní předpisy zadávání veřejných zakázek vč. koncesí

 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
 • vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
 • vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek
 • vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody
 • sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Cenové právní předpisy

 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
 • zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky
 • vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • výměr ministerstva financí č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • výměr ministerstva financí č. 01/2016 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • výměr ministerstva financí č. 01/2017 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • výměr ministerstva financí č. 01/2018 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • výměr ministerstva financí č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • výměr ministerstva financí č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • výměr ministerstva financí č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • výměr ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ve znění výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022 a výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022
 • web ministerstva financí o cenové regulaci v oboru vodovodů a kanalizací
 • Právní předpisy o hodnocení dopadů na životní prostředí a o ekologické újmě

 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
 • nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
 • Předpisy práva soukromého

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
 • nařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
 • Technické normy

  Technické normy nejsou právně přímo závazné, ledaže na technickou normu výslovně odkáže právní předpis nebo smlouva. Například námitku, na níž se účastníci územního nebo řízení nedohodli, stavební úřad posoudí mj. podle technických norem (§ 89 odst. 6 a § 114 odst. 3 starého stavebního zákona). Podle nového stavebního zákona bude zřízen bezplatný přístup k určeným technickým normám ve stavebnictví.

  Zde naleznete seznam aktuálních technických norem v oboru vodního hospodářství.

  23. října 2016, aktualizováno 25. července 2023
  Podpořte projekt Jak na VaK. Stačí poslat dotaz. Stačí o něm říci kolegovi či známému.